Artikel 1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2 Opdrachtnemer: Zymion
1.3 Opdrachtgever: De wederpartij van Zymion
1.4 Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Zymion te bepalen werkzaamheden die door Zymion verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

1.5 Het e-mailadres is info@zymion.be
1.6 Het btw-nummer van Zymion is BE 0641.934.419.

Artikel 2. ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Zymion en opdrachtgever(s), waarop Zymion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Zymion, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. AANBIEDINGEN, OFFERTES & INLEIDENDE GESPREKKEN

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en inleidende gesprekken van Zymion zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.

3.2 Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 4. OFFERTES – ORDERBEVESTIGING

4. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een opstartdocument, opgesteld door Zymion, voor akkoord ondertekent. Elke bestelling door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Zymion niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

ARTIKEL 6. TARIEVEN

6.1 Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Zymion zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

6.2 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Zymion aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Zymion een extra toeslag berekenen.

6.3 Indien in de offerte een vaste prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Zymion geldende uur- of dagtarieven.

6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen ingevolge onvoorzienbare omstandigheden, is Zymion gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

6.5 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Betaling dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Zymion het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.3 Zymion heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zymion kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Zymion kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Zymion op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Zymion verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Zymion is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. Zymion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden. Zymion zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Zymion of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Zymion met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Zymion. De totale aansprakelijkheid van Zymion, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Zymion werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant.

9.2 Alle onderdelen die door Zymion zijn gecreëerd, zijn eigendom van Zymion . Dit beslaat het ontwerp, de achterliggende code, animatiesystemen en afbeeldingen die door Zymion werden aangebracht.

9.3 Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door Zymion in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.

ARTIKEL 10. PRIVACY

10.1 Zymion hecht veel waarde aan privacybescherming en persoonsgegevensbescherming van alle betrokkenen partijen. Alle nodige informatie en persoonsgegevens van de opdrachtgever zullen dan ook met de nodige discretie gebruikt worden met het oog op een professionele samenwerking en conform de GDPR wetgeving.

ARTIKEL 11. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Zymion reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Zymion om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

11.2 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Zymion is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door verstrekte offertes en/of met Zymion gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter, bevoegd in het Arrondissement Mechelen.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

12.1 Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zymion geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zymion, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

12.3 Zymion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

12.4 Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.5 Is Zymion op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

13.1 Zymion behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Zymion heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Zymion is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van zichzelf.

14.2 De totale aansprakelijkheid van de gebruiker zal in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale bedrag nooit meer zal bedragen dan het maximale bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

14.4 Indien de Rechter oordeelt dat Zymion geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaald, wordt de aansprakelijkheid van Zymion te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid rust.

14.5 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Zymion niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Zymion of door zelf genomen foto’s evt. via Zymion.

14.6 Zymion is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 15. GARANTIE

15.1 Zymion verbindt zich ertoe om de gevraagde diensten uit te voeren. Alle werken dienen goedgekeurd te worden door de klant en Zymion zal niet verantwoordelijk zijn voor enige fouten die niet opgemerkt zijn of aangepast bij een goedkeuring door de klant. De gemelde fouten worden zo snel mogelijk opgelost en zijn niet onderhevig aan extra kosten.

Artikel 16. GEBREKEN

16.1. Indien er grote gebreken zijn, heeft de klant 2 maanden de tijd, na het ontdekken van dit gebrek, om dit te melden. Onder grotere gebreken wordt er bijvoorbeeld verstaan: een systeemfout, softwarefout, etc.

16.2 Indien dit gebrek wordt ontdekt binnen de 6 maanden na levering, ligt de bewijsplicht bij Zymion om aan te tonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de levering. Na de termijn van 6 maanden ligt de bewijslast bij de client.

Artikel 17. VERPLICHTINGEN

17.1 Zymion is verplicht de dienst te leveren binnen de in de overeenkomst afgesproken termijn.

17.2 Zymion moet alle nodige inspanningen doen om de dienst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren binnen de afgesproken termijn, en dat de dienst zo volledig mogelijk en foutloos geïnstalleerd kan worden.

17.3 De opdrachtgever moet het geleverde goed volledig op de op de factuur vermelde bankrekeningnummer betalen binnen de in de overeenkomst afgesproken termijn.

17.4 De opdrachtgever dient de geleverde dienst onmiddellijk na te zien op eventuele gebreken of ontevredenheden. Indien er na de levering een gebrek opduikt moet de opdrachtgever dit zo snel mogelijk en ten laatste 2 maanden na het ontdekken van het gebrek melden aan Zymion. Dat moet de opdrachtgever doen via aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.

Artikel 18. GEHEIMHOUDING

18.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

18.2 Moet Zymion volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.